Algemene voorwaarden IZZI BEAN

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot de Site en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Hallinto BV (handel drijvende onder de benaming www.izzibean.com) waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 3001 LEUVEN, Grauwmeer 1/73 bus 9 (hierna “Hallinto”). U kunt de Algemene Voorwaarden lezen en afdrukken alvorens u toegang krijgt tot onze diensten. De Algemene Voorwaarden zijn permanent op onze website toegankelijk. Tijdens het invullen van een Aanvraagformulier als Gebruiker zal men u vragen de kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. In het Aanvraagformulier gebeurt dit door “Ik aanvaard de algemene voorwaarden” aan te vinken. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op elk moment op de Site beschikbaar zijn, of kunnen steeds telefonisch of elektronisch opgevraagd worden.

1.    Definities

Met het oog op deze Algemene Voorwaarden krijgen de volgende bepalingen de strikte definitie zoals bepaald werd in dit artikel. 

(1)    “Aanvraag” of “Lead”: Procedure om Producten en/of Dienst(en) aan te vragen door een Gebruiker, of eventueel een Leverancier of Partner, nadat hij een Offerteaanvraagformulier op de Site ingevuld heeft.

(2)    “Algemene Voorwaarden”: Deze Algemene Voorwaarden zijn tegenstelbaar aan (i) de Gebruikers bij het uitsturen van hun Aanvraag en hun inschrijving op de Site;

(3)    ”Diensten”: De diensten die door de Leveranciers geleverd worden en aan de Gebruikers aangeboden worden naar aanleiding van een Aanvraag.

(4)    “Extranet”: Afgesloten gedeelte van de Site, dat enkel toegankelijk is door een Lid mits gebruik van een persoonlijk paswoord en gebruikersnaam.

(5)    “Geaffilieerde Websites”: Websites, webpagina’s, Apps of andere kanalen waar de Marktplaats Diensten van Hallinto staan of aan verbonden zijn. Deze kanalen kunnen eigendom van Hallinto zijn of van Partners.

(6)    “Gebruiker”: Elke rechtspersoon (particulier, bedrijf, instelling of organisatie) die een of meer Product(en) of Dienst(en) wenst aan te kopen en die in Zakenrelatie wenst te treden met een Leverancier via de Site om dit (deze) Product(en) of Dienst(en) te verkrijgen.

(7)    “Gebruikerscontract”: De verbintenis die gesloten wordt tussen Hallinto en de Gebruiker bij het uitsturen van Aanvraag en de hieraan verbonden inschrijving van de Gebruiker. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden en het Aanvraagformulier.

(8)    “Ledengegevens”: Elke informatie die door de Gebruikers in het Aanvraagformulier geleverd worden. Dat omvat elke informatie die aan de Leverancier gegeven wordt evenals elke andere informatie die door de Leden tijdens de uitvoering van het Contract verstrekt worden.

(9)    “Inschrijvingsformulier”: Vragenlijst die een Lid invult met zijn Ledengegevens. Voor de Gebruikers is deze vragenlijst verwerkt in het Aanvraagformulier. Voor de Leveranciers en Partners zijn er aparte vragenlijsten op de Site.

(10)     “Leverancier”: Lid dat één of meer Diensten of Producten wenst aan te bieden door te antwoorden op de Aanvraag die door een Gebruiker via de Site verstuurd werd. Om effectief klant te worden en Aanvragen te kunnen ontvangen, moet de Leverancier een Bestelbon tekenen met Hallinto. Een Leverancier kan eventueel ook zelf Aanvragen uitsturen als Gebruiker.

(11)    “Leverancierscontract”: Een contract tussen Leverancier en Hallinto dat tot stand komt in de Bestelbon, om Leverancier de toegang te verstrekken tot de Aanvragen en de Site. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden en de Bestelbon.

(12)     “Leveranciersprofiel”: Publiek profiel van de Leverancier op de Site. De Leverancier heeft toegang tot zijn profiel in het Extranet. In dit profiel komen ook de reviews of beoordelingen door de Gebruikers van de Leveranciers.

(13)    “Levering”: Het moment waarop een Offerteaanvraag aan de Leverancier geleverd wordt.

(14)    “Lid”: Categorie die de Gebruikers, Leveranciers en Partners omvat.

(15)     “Marktplaats Diensten”: Alle diensten aangeboden door Hallinto met betrekking tot het in relatie brengen van partijen, de Lead generatie, alsook alle aanverwante marketing diensten dewelke zij via de Site zou kunnen aanbieden aan Gebruikers en Leveranciers.

(16)    “Offerte”: De verkoopofferte van Product(en) of Dienst(en) door een Leverancier geformuleerd naar aanleiding van een Aanvraag.

(17)    “Aanvraag” of “Lead”: Procedure om Product(en) en/of Dienst(en) aan te vragen door een Gebruiker, of eventueel een Leverancier of Partner, nadat de Gebruiker een Aanvraagformulier op de Site ingevuld heeft.

(18)     “Aanvraagformulier”: De webpagina’s in te vullen door de Gebruiker waarin hij zijn Aanvraag en zijn Ledengegevens invoert om een Zakenrelatie aan te knopen met Leveranciers. Het versturen van een Aanvraagformulier maakt het Gebruikscontract tegenstelbaar aan de Gebruiker.

(19)    “Producten”: De Producten die door de Leveranciers worden geleverd en naar aanleiding van een Aanvraag aan de Gebruikers worden voorgesteld.

(20)    “Site”: De internetsites van Hallinto waarvan het adres https://www.izzibean.com en is, alsook het geheel van Geaffilieerde Websites. De Site omvat niet alleen de webpagina’s maar eveneens het geheel van diensten die door Hallinto voorgesteld worden.

(21)    “Vergoeding”: Het totaal van de bedragen die door Hallinto geïnd worden in ruil voor de toegang tot de Site alsook het gebruik ervan door de Leveranciers.

(22)    “Zakenrelatie”: Periode vanaf het ogenblik waarop de Gebruiker en de Leverancier met elkaar in contact komen naar aanleiding van een Aanvraag.

2.    Voorwerp 

Hallinto is een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend erin bestaat op de Site vermelde Leden in contact en in Zakenrelatie te brengen door de procedure van een Aanvraag. De Gebruiker van de website wordt door het invullen van een specifieke vragenlijst of Aanvraag geïnformeerd over potentiële Leveranciers die aan de wensen van de Gebruiker voldoen. De gegevens van de Gebruiker kunnen ook worden overgemaakt aan de Leveranciers teneinde een potentiële Zakenrelatie tot stand te brengen.

Als tegenprestatie van de Vergoeding geeft Hallinto aan de Leverancier toegang tot de Site en Extranet met het oog op het ontvangen van Aanvragen met als doel Zakenrelaties tot stand te brengen tussen Gebruikers en Leveranciers die bij Hallinto ingeschreven zijn. Als tegenprestatie voor het naleven van de verplichtingen van de Gebruiker geeft Hallinto aan de Gebruiker toegang tot de Site met het oog op het versturen en opvolgen van Aanvragen.

3.    Inschrijvingen en ledengegevens

De Gebruiker schrijft zich in bij het invullen van een Aanvraag. Wanneer een Leverancier de Site wil gebruiken moet die zich vooraf inschrijven op het Inschrijvingsformulier door zijn Ledengegevens in te vullen, of zal Hallinto de Leverancier eerst inschrijven en zal deze zijn Ledengegevens bevestigen in de Bestelbon. In geen geval kan een Lid of een Leverancier een gebruikersnaam en/of een paswoord invoeren die hem niet toebehoren. Het Lid en de Leverancier dienen alle redelijke middelen aan te wenden om hun paswoord geheim te houden en om het niet door een derde te laten gebruiken. Het Lid en de Leverancier zijn verantwoordelijk voor het naleven van de vertrouwelijkheid van hun paswoord en voor alle handelingen die hun gebruik mogelijk maken. Het Lid en de Leverancier verbinden zich ertoe Hallinto onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet veroorloofd gebruik van de gebruikersnaam of van hun paswoord of van elke andere inbreuk, zelfs potentiële, op de veiligheid van de Site. Hallinto is gerechtigd de inschrijving te weigeren van elk Lid of Leverancier dat niet voldoet aan de door Hallinto vereiste voorwaarden. Indien Hallinto de inschrijving aanvaardt, verleent Hallinto toegang tot de Site en het Extranet overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Inzake het gebruik van de Site verbindt het Lid zich ertoe (a) Ledengegevens te verstrekken die correct, actueel, precies en volledig zijn, (b) de Ledengegevens bij te werken zodat ze correct, actueel, precies en volledig blijven, (c) geen vals gebruik te maken van de identiteit van enig ander persoon of eenheid, of een valse naam te gebruiken of een naam voor het gebruik waarvan het Lid geen toestemming gekregen heeft. Indien één van de door het Lid of Leverancier verstrekte Ledengegevens niet correct, actueel, precies of volledig is, behoudt Hallinto zich het recht voor het Contract onmiddellijk op te zeggen en elk nieuw gebruik van de Site te weigeren.

4.    Beschikbaarheid en gebruik van de Site

Zodra de inschrijving van het Lid of Leverancier door Hallinto aanvaard is, heeft het Lid of de Leverancier toegang tot de Site. Hallinto stelt alles in het werk om te voorzien in een toegang tot de Site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Hallinto niet uitsluiten dat een onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, een vertraging in de overdracht van de informatie, of een defect aan zijn server zich voordoen. In geval van defect of onderbreking zal Hallinto alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Hallinto kan hier evenwel op geen enkele manier voor aansprakelijk gesteld worden door het Lid of de Leverancier.

Noch de Leden, noch de met Hallinto Geaffilieerde Websites, mogen de toegestuurde gegevens op geen enkele manier manipuleren of gebruiken voor de creatie van publicaties of diensten die op enigerlei kunnen concurreren of interfereren met de publicaties of diensten die worden geleverd, of die in de toekomst zullen worden door Hallinto. De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik binnen het bedrijf. Zij mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen worden aan een derde partij, behalve mits schriftelijke goedkeuring door Hallinto. Het Lid en de Geaffilieerde Website verbinden zich ertoe zich te houden aan de wettelijke en contractuele bepalingen die op de Site van toepassing zijn en stemmen ermee in niet te interfereren in het gebruik door andere Leden, al dan niet concurrenten. Het Lid is de enige verantwoordelijke voor de informatie die hij meedeelt op de Site. De Geaffilieerd Website is de enige verantwoordelijke voor de informatie die hij meedeelt op zijn webpagina’s of op enig ander communicatievorm of -kanaal. De Leden en de Geaffilieerde Websites verbinden zich ertoe de Hallinto Marktplaats Diensten niet te gebruiken voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die onverenigbaar zijn met de doelstelling van de Site. De Leden en de Geaffilieerde Websites verbinden zich er ook toe de op de Site ingestelde beschermingstechnieken en de toegangscodes niet te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken of te trachten ze te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken (zoals “reverse engineering”). De Leden en de Geaffilieerde Websites, verbinden zich eveneens ertoe de toegang tot en het gebruik van de met de Site verbonden computerinfrastructuur niet te verstoren, op welke manier ook. De Leden en de Geaffilieerde Websites verbinden zich tenslotte ertoe geen ongevraagde advertenties of ongevraagde e-mails te sturen of te verspreiden, of enig andere vorm van spam te verspreiden of te versturen, alsook alle regelgeving inzake GDPR te respecteren.

5.    Vergoeding en betaling

Alle Marktplaats Diensten van de Hallinto Site zijn gratis voor de Gebruiker. De Gebruiker kan dus gratis Aanvragen uitsturen op de Hallinto Site. Hallinto heeft niettemin het recht om Aanvragen te weigeren en te verwerpen op de Site. Een Leverancier verbindt zich ertoe om, na bevestiging via een Bestelbon, de Vergoedingen te betalen dewelke voorzien zijn op de Bestelbon. Leverancierscontracten komen tot stand door het inzenden van een Bestelbon door de Leverancier aan Hallinto, en de bevestiging door Hallinto bij middel van het verzenden van een factuur. Ter compensatie van de muntontwaarding en de verhoging van de activiteiten, zullen alle Hallinto tarieven jaarlijks met een forfaitair percentage van twee procent verhoogd worden. De Vergoedingen kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggevraagd worden door, of teruggestort worden aan de Leverancier. De Contracten zijn ook niet overdraagbaar naar andere Leveranciers of andere Gebruikers. Alle facturen die door Hallinto uitgegeven worden, zijn onmiddellijk betaalbaar. Indien expliciet schriftelijk anders overeengekomen zullen de facturen niettemin binnen vijftien dagen na factuurdatum moeten betaald worden. Indien Hallinto betalingsherinneringen moet sturen, zal Hallinto hiervoor tot twintig euro aanmaningskosten kunnen aanrekenen. De verschuldigde bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn, leveren een interest op van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alleen door het feit van de niet-betaling, van één procent per maand vanaf de vervaldag. Bovendien zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met tien procent van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig Euro, ten titel van vast overeengekomen schadevergoeding. In geval van niet tijdige betaling van de factuur kan Hallinto ofwel het Leverancierscontract opschorten en de toegang tot het leveranciersgedeelte voor de Leverancier afsluiten tot op de dag van betaling, ofwel het Leverancierscontract zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden ten nadele van de Leverancier. In geval van ontbinding van het Leverancierscontract door Hallinto ingevolge de niet tijdige betaling door de Leverancier zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd blijven, te verhogen met de verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in dit artikel. 

6.    Verplichtingen van de Gebruiker en de Leverancier

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen Aanvragen uit te sturen die misleidend, geringschattend of onjuist zijn, of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren. De Gebruiker verbindt zich ertoe om enkel Aanvragen uit te sturen met de bedoeling om een potentiële Transactie te realiseren of zich minstens grondig te laten informeren. De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen Aanvragen uit te sturen met als bedoeling prijzen of aanbiedingen van zijn eigen concurrenten op te vragen en/of te vergelijken.

De Leverancier verbindt zich ertoe om geen Offertes te maken die misleidend, geringschattend of onjuist zijn, of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren. De Leverancier verbindt zich eveneens ertoe enkel Offertes te maken die conform zijn met zijn statutair doel. 

7.    Aansprakelijkheid

Hallinto en de met Hallinto Geaffilieerde Websites zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid inzake de uitvoering en de interpretatie van Zakenrelatie, die uitsluitend behoren tot de aansprakelijkheid van de betrokken Leden. Hallinto en de met Hallinto Geaffilieerde Websites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de Leden verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privéleven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, afkomstig van Leden of van derden. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de informatie die vervat is in de Aanvragen, OLedengegevens, Leveranciersprofiel, alsook elke andere informatie die aan Hallinto wordt doorgegeven en die bestemd is om op de Site te staan. Hallinto en de met Hallinto Geaffilieerde Websites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals onder andere de derving van inkomens, van zaken, van contracten, van gepland sparen of van winst), die voortkomt uit het gebruik van de Site, de onderbreking van de toegang tot de Site of de inhoud van de Aanvragen. Hallinto is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het doorverwijzen van Hallinto Leden en bezoekers naar andere sites noch voor de inhoud, de diensten en het functioneren van de sites naar waar Hallinto haar Leden en bezoekers doorverwijst. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening, ontwikkeling of andere diensten, levert Hallinto een inspanningsverbintenis aan haar Leden. Haar aansprakelijkheid is in deze gevallen steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant reeds gefactureerd werd en door de klant reeds betaald werd. 

De Leden verbinden zich ertoe aan Hallinto, en in voorkomend geval de filialen, partners, bedienden en bedrijfsleiders een schadevergoeding te verlenen in geval van klacht of rechtsgeding dat door welke derde ook ingesteld wordt naar aanleiding van een gebrek dat verband houdt met het onwettig of bedrieglijk gebruik van de Site, de Ledengegevens, of met elke andere inbreuk op de Algemene Voorwaarden of op de rechten van derden. 

Hallinto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van het Contract indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Hallinto ontsnapt.

8.    Garanties

Gezien het beperkte karakter van de bemiddeling van Hallinto (zie artikel 1) verleent deze laatste geen enkele waarborg inzake de Producten en Diensten die tijdens de Zakenrelatie middels de tussenkomst van de Site gekocht of verkocht worden. Hallinto biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Site of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Site beschikbaar is of die door de bemiddelaar van de Site verkregen werd. De door Hallinto aangeboden diensten worden via internet voorgesteld. De Gebruikers aanvaarden de risico’s die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Hallinto biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Site gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Voor elke inhoud en/of elk gegeven dat gedownload wordt of dat door het gebruik van de Site verkregen wordt, nemen de Leden alleen alle risico op zich. De raadgevingen en informaties die eventueel door Hallinto aan de Leden gegeven worden in het kader van het gebruik van de Site, mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als afwijkingen van het Contract. De met Hallinto geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en /of verzoekers doorverwijzen naar de Site van Hallinto, bieden ook geen enkele waarborg voor wat de de inhoud, diensten en het functioneren van Hallinto betreft en zijn dus uitgesloten van enige waarborg. Hallinto biedt geen enkele waarborg voor wat de inhoud, de diensten en het functioneren betreft van de sites naar waar Hallinto haar Leden en bezoekers doorverwijst.

9.    Intellectuele (eigendoms)rechten

Hallinto is exclusief houder van de totale intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de rechten sui generis, die met de Site, met haar domeinnaam, handelsnaam of merknaam verband houden. Bijgevolg verbindt het Lid zich ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de Site vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden, met name de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, grafieken, muziek, enz., of enige andere vorm van gelijk welk kenmerkend teken. Het Lid machtigt uitdrukkelijk Hallinto om op zijn site de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, foto’s, grafieken, muziek, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren, die doorgegeven worden in het kader van het Contract.

10.    Verwerking van gegevens

Voor de toepassing van het Contract is de persoon die instaat voor de verwerking van de Ledengegevens Hallinto, waarvan de zetel zich bevindt 3001 LEUVEN, Grauwmeer 1/73 bus 9. Hallinto verwijst naar haar privacybeleid zoals dit weergegeven is op de website voor uitgebreidere bespreking van de wijze waarop Hallinto de (persoons)gegevens van Leden verwerkt.

11.    Feedback

Wij nodigen Leden uit om feedback, commentaar en suggesties voor verbeteringen aan de Site ("Feedback") te geven. U kunt Feedback geven door ons te e-mailen, via de "Contact" sectie van de Site, of via andere communicatiemiddelen. Alle Feedback die u aan ons verstrekt wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht voor u. Door het indienen van Feedback aan ons, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om deze ideeën en materialen te gebruiken en te publiceren voor welk doel dan ook, zonder vergoeding aan u.

12.    Algemene bepalingen

Het Contract wordt intuitu personae gesloten tussen Hallinto en het Lid. De rechten en verplichtingen die eruit voortkomen kunnen noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden worden afgestaan tenzij in geval van een fusie of overname. Het feit dat Hallinto een recht of een bepaling uit het Contract niet uitoefent of toepast, mag niet beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of aan deze bepaling. De beperkingen en uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn bepaald, zijn op het Lid van toepassing indien en voor zover zij door de Belgische Wetgeving toegestaan zijn. Hallinto behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden, zullen wij de herziene Algemene Voorwaarden op de Site plaatsen en de "Laatst bijgewerkt"

datum bovenaan deze Algemene Voorwaarden bijwerken. Elke hele of gedeeltelijke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk verklaard wordt, zal uit het Contract verwijderd worden en zal op geen enkele wijze de toepasbaarheid van de overige bepalingen van het Contract in het gedrang brengen. De Partijen verbinden zich ertoe elke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk geacht wordt te vervangen door een bepaling met hetzelfde economische effect. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van het Contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven. Het contract omvat het geheel van de contractuele bepalingen tussen Hallinto en de Leden betreffende de Site en de diensten die erop worden aangeboden, met uitsluiting van elk voorafgaand akkoord. {{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x